Λόγοι άρνησης εκτέλεσης απόφασης δέσμευσης

43Ε. Απόφαση δέσμευσης δύναται να μην εκτελεστεί, εάν κατά την κρίση της Μονάδας ή του δικαστηρίου-

(α) το πιστοποιητικό δεν έχει προσκομισθεί ή είναι ελλιπές ή προδήλως δεν αντιστοιχεί στην απόφαση δέσμευσης·

(β) υφίσταται ασυλία ή προνόμιο που καθιστά αδύνατη την  εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης·

(γ) η εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης παραβιάζει την  αρχή του δεδικασμένου· ή

(δ) η απόφαση δέσμευσης αφορά πράξη η οποία κατά το δίκαιο της Δημοκρατίας δε συνιστά αδίκημα για  το οποίο χωρεί δέσμευση.