Διαδικασία εκτέλεσης αποφάσεων δέσμευσης και αποφάσεων δήμευσης στο έδαφος της Δημοκρατίας

43Γ.  - (1) Αίτηση για εκτέλεση που αφορά  απόφαση δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης  υποβάλλεται απευθείας στη Μονάδα η οποία, εάν κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος Μέρους, την υποβάλλει το συντομότερο δυνατό στο δικαστήριο για εγγραφή και εκτέλεση και ενημερώνει το συντομότερο δυνατό την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης για την πράξη της αυτή.

(2) Η Μονάδα δεν υποβάλλει απόφαση δήμευσης στο δικαστήριο για εγγραφή εκτός εάν, κατά  το χρόνο της υποβολής της αίτησης εκτέλεσης, η εν λόγω απόφαση δήμευσης βρίσκεται σε ισχύ, είναι εκτελεστή και  δεν εκκρεμεί έφεση σε σχέση με αυτή:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος  «έφεση»  περιλαμβάνει κάθε διαδικασία σκοπός της οποίας είναι η ακύρωση απόφασης δικαστηρίου ή η επανεκδίκαση της υπόθεσης ή η αναστολή της εκτέλεσής της.

(3) Αίτηση  για εκτέλεση που υποβάλλεται στη Μονάδα  δυνάμει του εδαφίου  (1), συνοδεύεταιαπό  πιστοποιητικό το  οποίο είναι αποδεκτό τόσο στην ελληνική  όσο και στην αγγλική γλώσσα.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, το δικαστήριο, μετά την υποβολή σ’αυτό από τη Μονάδα αίτησης για εκτέλεση δυνάμει του εδαφίου (1), εγγράφει την απόφαση δέσμευσης ή την απόφαση δήμευσης για σκοπούς εκτέλεσής της.

(5) Το Δικαστήριο, μετά την εγγραφή της απόφασης δέσμευσης ή της απόφασης δήμευσης δίδει οδηγίες όπως δοθεί ειδοποίηση σε όλα τα επηρεαζόμενα από την απόφαση πρόσωπα.