Διαβίβαση σε κράτος μέλος διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου

43Β. Διάταγμα που εκδίδεται,  δυνάμει των διατάξεων  του παρόντος Νόμου, από  δικαστήριοτης Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας  και που αφορά περιουσία που βρίσκεται σε κράτος μέλος,  διαβιβάζεται για εκτέλεση από τη Μονάδα απευθείας στις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους, συνοδευόμενο από πιστοποιητικότο οποίο υπογράφεται από τη Μονάδα.