Επιστροφή καταβληθέντων ποσών

43ΙΖ.  Εάν  η Δημοκρατία ευθύνεται, για ζημιά που προκλήθηκε σε οποιοδήποτε επηρεαζόμενο πρόσωπο  λόγω της εκτέλεσης απόφασης δέσμευσης ή  απόφασης  δήμευσης ζητά από  το κράτος έκδοσης  να  επιστρέψει  στη Δημοκρατίατυχόν ποσά που καταβλήθηκαν ως αποζημίωση για την προαναφερόμενη ζημιά εκτός εάν και στο βαθμό που, η ζημιά οφείλεται αποκλειστικά σε ενέργειές της.