Εφαρμογή διατάξεων του παρόντος Νόμου στις περιπτώσεις απόφασης δέσμευσης και απόφασης δήμευσης

43ΙΣΤ.-(1) Τα εδάφια (7), (8), (10), (11) του άρθρου 14, τα εδάφια (9) και (10) του άρθρου 15 και τα άρθρα 17, 18, 19, 20, 22 και 23 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις απόφασης δέσμευσης ή απόφασης δήμευσης.

(2) Αν, κατόπιν αίτησης από ή εκ μέρους του κράτους έκδοσης, το δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι στο κράτος  αυτό άρχισε αλλά δεν περατώθηκε διαδικασία κατά την οποία ενδέχεται να εκδοθεί απόφαση δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης εκδίδει διάταγμα δέσμευσης ή επιβάρυνσης, εφαρμόζοντας τα άρθρα 14 και 15 του παρόντος Νόμου.