Ερμηνεία για σκοπούς του παρόντος Μέρους

43ΙΗ.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, εκτός αν από το κείμενο του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1805 προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Δικαστήριο» σημαίνει-

(α) Κακουργιοδικείο ή Επαρχιακό Δικαστήριο κατά την άσκηση της ποινικής του δικαιοδοσίας όταν η Δημοκρατία ενεργεί ως αρχή έκδοσης, και

(β) Πρόεδρο ή Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας όταν η Δημοκρατία ενεργεί ως αρχή εκτέλεσης∙

«Κεντρική Αρχή» σημαίνει την αρχή που είναι αρμόδια για διαβίβαση και παραλαβή των πιστοποιητικών δέσμευσης και δήμευσης∙

«Κανονισμός» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης».

(2) Οποιοιδήποτε όροι περιέχονται στο παρόν Μέρος και δεν ορίζονται ειδικά σε αυτό, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον Κανονισμό.