Εφαρμογή του παρόντος Μέρους

43ΙΘ. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κανονισμού.