Αρμόδιες αρχές και Κεντρική Αρχή

43Κ.-(1) Αρμόδια αρχή έκδοσης για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού ορίζεται-

(α) σε σχέση με αποφάσεις δέσμευσης-

(i) το Δικαστήριο για σκοπούς έκδοσης της απόφασης,

(ii) η Μονάδα, η οποία ενεργεί εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα, για τις υποχρεώσεις που επιβάλει ο Κανονισμός προς το κράτος μέλος εκτέλεσης,

(β) σε σχέση με αποφάσεις δήμευσης, η Μονάδα, η οποία είναι αρμόδια να εκτελεί απόφαση δήμευσης που έχει εκδοθεί από το Δικαστήριο.

(2) Αρμόδια αρχή εκτέλεσης για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού ορίζεται-

(α) το Δικαστήριο, το οποίο διατάσσει την αναγνώριση και εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης ή απόφασης δήμευσης, μέσω της εγγραφής της απόφασης στη Δημοκρατία,

(β) η  Μονάδα, η οποία ενεργεί εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα-

(i) για σκοπούς υποβολής της απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης ενώπιον του Δικαστηρίου για την αναγνώριση και εκτέλεσή της μέσω της εγγραφής της απόφασης στη Δημοκρατία,

(ii) για σκοπούς εκτέλεσης της απόφασης,

(iii) για τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο Κανονισμός προς το κράτος μέλος έκδοσης.

(3) Κεντρική Αρχή ορίζεται η Μονάδα.