Υποχρέωση ενημέρωσης θιγόμενων προσώπων

43ΚΑ.-(1) Τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 32 του Κανονισμού, το Δικαστήριο ως αρχή εκτέλεσης δίδει οδηγίες όπως ενημερωθεί κάθε  θιγόμενο πρόσωπο, για την έκδοση του διατάγματος.

(2) Θιγόμενο πρόσωπο δύναται να ενημερωθεί, μεταξύ άλλων, με ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Διά συστημένου ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών στην τελευταία γνωστή του διεύθυνση∙

(β) μέσω των αρμοδίων αρχών του κράτους έκδοσης ή οποιουδήποτε άλλου κράτους που δύναται να συνδράμει στη διαβίβαση της ενημέρωσης∙

(γ) μέσω οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου ή μέσω άλλου τρόπου ευλόγως προσφερομένου από την εκάστοτε τεχνολογία.

(3) Σε περίπτωση που, παρ’ όλο που καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες,  δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί η ενημέρωση θιγόμενου προσώπου όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2), η Μονάδα προχωρεί σε δημοσίευση της ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα της για τριάντα (30) συνεχόμενες ημέρες.

(4) Η απόφαση Δήμευσης εκτελείται από τη Μονάδα εάν-

(α) εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που λήφθηκε η ενημέρωση, το θιγόμενο πρόσωπο δεν έλαβε οποιοδήποτε μέτρο για την ακύρωση ή τον παραμερισμό του διατάγματος για αναγνώριση και εκτέλεση της απόφασης δήμευσης,

(β) εντός τριάντα (30) ημερών από την πρώτη ημέρα της προβλεπόμενης στο εδάφιο (3) ανάρτησης της δημοσίευσης, το θιγόμενο πρόσωπο δεν έλαβε οποιοδήποτε μέτρο για την ακύρωση ή τον παραμερισμό του διατάγματος για αναγνώριση και εκτέλεση της απόφασης δήμευσης.