Μεταβατικές διατάξεις

43ΚΒ.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Μέρους, σε περίπτωση που οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται στον Κανονισμό ή στο παρόν Μέρος, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στα πιστοποιητικά δέσμευσης και στα πιστοποιητικά δήμευσης τα οποία διαβιβάζονται προς ή από τη Δημοκρατία κατά ή μετά την 19η Δεκεμβρίου 2020.

(3) Τα πιστοποιητικά δέσμευσης και τα πιστοποιητικά δήμευσης τα οποία διαβιβάζονται προς ή από τη Δημοκρατία πριν από τη 19η Δεκεμβρίου 2020, καθώς και τα πιστοποιητικά που διαβιβάζονται είτε από τη Δημοκρατία προς κράτος μέλος που δεν συμμετέχει στον Κανονισμό είτε από τέτοιο κράτος μέλος προς τη Δημοκρατία, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του Μέρους ΙVA.