Διακοπή εκτέλεσης απόφασης δήμευσης

43ΙΒ. Η Μονάδα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διακοπή εκτέλεσης απόφασης δήμευσης μόλις ενημερωθεί εγγράφως από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης για οποιαδήποτε απόφαση ή μέτρο, συνεπεία του οποίου η απόφαση δήμευσης παύει να είναι εκτελεστή ή αφαιρείται από την αρμοδιότητα της Δημοκρατίας για οποιοδήποτε λόγο.