Συνέπεια εγγραφής

43ΙΑ.-(1)  Απόφαση δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης, που εγγράφεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου  43Γ, καθίσταται εκτελεστή ως εάν επρόκειτο για διάταγμα που  εκδόθηκε  από αρμόδιο δικαστήριο της Δημοκρατίας, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Η εκτέλεση απόφασης δέσμευσης ή απόφασης δήμευσης γνωστοποιείται αμέσως από τη Μονάδα στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης εγγράφως.

(3)  Εάν η απόφαση δέσμευσης αφορά δέσμευση αποδεικτικών στοιχείων, τότε παραμένει σε ισχύ, μέχρι τη μεταφορά των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων στο κράτος έκδοσης.

(4) Χρήματα που έχουν  εισπραχθεί από εκτέλεση απόφασης δήμευσης διατίθενται από τη Δημοκρατία ως εξής:

(α) Εάν το ποσό που προέκυψε από την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης είναι μικρότερο των  δέκα χιλιάδων ευρώ (€10,000) ή του ισοδύναμου  ποσού σε άλλο νόμισμα, το ποσό αυτό περιέρχεται στη Δημοκρατία,

(β)  σε όλες τις άλλες περιπτώσεις  η Δημοκρατία μεταβιβάζει στο κράτος έκδοσης το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού  και  το υπόλοιπο κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, εάν ζητηθεί από το κράτος έκδοσης, χρηματικό ποσό που δημεύεται ή που εισπράττεται από την εκτέλεση διατάγματος δήμευσης δύναται να επιστραφεί στον νόμιμο δικαιούχο ή στο θύμα του ποινικού αδικήματος σε σχέση με το οποίο εκδόθηκε το διάταγμα δήμευσης, όπως αυτό θα συμφωνηθεί μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους κράτους έκδοσης και της Δημοκρατίας.

(5) Μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία που προέκυψαν από την εκτέλεση απόφασης δήμευσης διατίθενται ως εξής:

(α) Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία πωλούνται και οι εισπράξεις από την πώληση διατίθενται σύμφωνα με το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου, ή

(β) εάν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να πωληθούν,  τότε  αυτά διατίθενται με άλλο τρόπο  όπως προβλέπεται από  την υφιστάμενη νομοθεσία.

(6) Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η αξία της δημευθείσας περιουσίας να υπερβαίνει το ποσό το οποίο αναφέρεται στην απόφαση δήμευσης προς είσπραξη.

(7) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (5),η Δημοκρατία δεν υποχρεούται να εκποιήσει ή να επιστρέψει στο κράτος έκδοσης  περιουσιακά στοιχεία που καλύπτονται από την απόφαση δήμευσης της οποίας ζητείται η εκτέλεση, όταν αυτά αποτελούν πολιτιστικά αγαθά που ανήκουν στην εθνική πολιτιστική κληρονομιά της:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος «πολιτιστικό αγαθό» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της  Οδηγίας 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ηςΜαρτίου 1993, σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους.

(8) Σε περίπτωση εγγραφής απόφασης δήμευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, αυτή εκτελείται από τη Μονάδα, εάν εντός έξι (6) εβδομάδων από την ημερομηνία που λήφθηκε ειδοποίηση από τα επηρεαζόμενα από την απόφαση πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 43Γ, τα εν λόγω πρόσωπα δεν έλαβαν οποιοδήποτε μέτρο για την ακύρωση ή τον παραμερισμό του διατάγματος εγγραφής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να δοθεί η ειδοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 43Γ, η Μονάδα δύναται να δημοσιεύσει την ειδοποίηση στην επίσημη ιστοσελίδα της για τριάντα (30) συνεχόμενες ημέρες:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να δοθεί η ειδοποίηση που προβλέπεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 43Γ ή που δεν εντοπίζονται τα επηρεαζόμενα από την απόφαση πρόσωπα, παρ’ όλο που καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες και έχουν παρέλθει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης της δημοσίευσης στην επίσημη ιστοσελίδα της Μονάδας, το διάταγμα δήμευσης εκτελείται αμέσως από τη Μονάδα.