Λόγοι αναβολής εκτέλεσης απόφασης δήμευσης

43Ι.-(1)  Η εκτέλεση απόφασης  δήμευσης μπορεί να αναβληθεί από το  δικαστήριο ή τη Μονάδα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν αφορά χρηματικό ποσό και κρίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος η συνολική αξία που  προέρχεται από την εκτέλεσή της να υπερβεί το    ποσό που αναφέρεται σε αυτή, λόγω ταυτόχρονης  εκτέλεσήτης σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη∙

(β) όταν έχουν ασκηθεί  ένδικα μέσα κατά της εν λόγω απόφασης∙

(γ) όταν η εκτέλεσή  της μπορεί να παραβλάψει διεξαγόμενη ποινική έρευνα ή διαδικασία και για όσο  χρονικό διάστημα κρίνεται εύλογο·

(δ) όταν  κρίνεται αναγκαίο η απόφαση, ή μέρος  αυτής, να μεταφραστεί και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται έως ότου να ετοιμαστεί η μετάφραση∙ ή

(ε)    όταν  έχει ήδη κινηθεί διαδικασία δήμευσης στη Δημοκρατία για τα περιουσιακά στοιχεία που αφορά.

(2) Η Μονάδα, κατά τη διάρκεια της αναβολής, λαμβάνει όλα τα μέτρα τα οποία θα ελάμβανε σε οποιαδήποτε παρόμοια υπόθεση που εκδικάζεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αφορά η απόφαση δήμευσης  παραμένουν διαθέσιμα για την εκτέλεσή της.

(3) Η Μονάδα  αποστέλλει  αμέσως στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης γραπτή έκθεση σχετικά με την αναβολή εκτέλεσης απόφασης δήμευσης, η οποία αναφέρει τους λόγους  της  αναβολής και, όπου είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη διάρκειά της.

(4) Μόλις παύσει να υφίσταται ο  λόγος αναβολής, η  Μονάδα λαμβάνει  αμέσως  τα αναγκαία μέτρα για την  εκτέλεση της απόφασης δήμευσης καιενημερώνει εγγράφως την  αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης.