ΜΕΡΟΣ IVB ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΕ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2018/1805
Ερμηνεία για σκοπούς του παρόντος Μέρους

43ΙΗ.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, εκτός αν από το κείμενο του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1805 προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Δικαστήριο» σημαίνει-

(α) Κακουργιοδικείο ή Επαρχιακό Δικαστήριο κατά την άσκηση της ποινικής του δικαιοδοσίας όταν η Δημοκρατία ενεργεί ως αρχή έκδοσης, και

(β) Πρόεδρο ή Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας όταν η Δημοκρατία ενεργεί ως αρχή εκτέλεσης∙

«Κεντρική Αρχή» σημαίνει την αρχή που είναι αρμόδια για διαβίβαση και παραλαβή των πιστοποιητικών δέσμευσης και δήμευσης∙

«Κανονισμός» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης».

(2) Οποιοιδήποτε όροι περιέχονται στο παρόν Μέρος και δεν ορίζονται ειδικά σε αυτό, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον Κανονισμό.

Εφαρμογή του παρόντος Μέρους

43ΙΘ. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κανονισμού.

Αρμόδιες αρχές και Κεντρική Αρχή

43Κ.-(1) Αρμόδια αρχή έκδοσης για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού ορίζεται-

(α) σε σχέση με αποφάσεις δέσμευσης-

(i) το Δικαστήριο για σκοπούς έκδοσης της απόφασης,

(ii) η Μονάδα, η οποία ενεργεί εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα, για τις υποχρεώσεις που επιβάλει ο Κανονισμός προς το κράτος μέλος εκτέλεσης,

(β) σε σχέση με αποφάσεις δήμευσης, η Μονάδα, η οποία είναι αρμόδια να εκτελεί απόφαση δήμευσης που έχει εκδοθεί από το Δικαστήριο.

(2) Αρμόδια αρχή εκτέλεσης για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού ορίζεται-

(α) το Δικαστήριο, το οποίο διατάσσει την αναγνώριση και εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης ή απόφασης δήμευσης, μέσω της εγγραφής της απόφασης στη Δημοκρατία,

(β) η  Μονάδα, η οποία ενεργεί εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα-

(i) για σκοπούς υποβολής της απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης ενώπιον του Δικαστηρίου για την αναγνώριση και εκτέλεσή της μέσω της εγγραφής της απόφασης στη Δημοκρατία,

(ii) για σκοπούς εκτέλεσης της απόφασης,

(iii) για τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο Κανονισμός προς το κράτος μέλος έκδοσης.

(3) Κεντρική Αρχή ορίζεται η Μονάδα.

Υποχρέωση ενημέρωσης θιγόμενων προσώπων

43ΚΑ.-(1) Τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 32 του Κανονισμού, το Δικαστήριο ως αρχή εκτέλεσης δίδει οδηγίες όπως ενημερωθεί κάθε  θιγόμενο πρόσωπο, για την έκδοση του διατάγματος.

(2) Θιγόμενο πρόσωπο δύναται να ενημερωθεί, μεταξύ άλλων, με ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Διά συστημένου ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών στην τελευταία γνωστή του διεύθυνση∙

(β) μέσω των αρμοδίων αρχών του κράτους έκδοσης ή οποιουδήποτε άλλου κράτους που δύναται να συνδράμει στη διαβίβαση της ενημέρωσης∙

(γ) μέσω οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου ή μέσω άλλου τρόπου ευλόγως προσφερομένου από την εκάστοτε τεχνολογία.

(3) Σε περίπτωση που, παρ’ όλο που καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες,  δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί η ενημέρωση θιγόμενου προσώπου όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2), η Μονάδα προχωρεί σε δημοσίευση της ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα της για τριάντα (30) συνεχόμενες ημέρες.

(4) Η απόφαση Δήμευσης εκτελείται από τη Μονάδα εάν-

(α) εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που λήφθηκε η ενημέρωση, το θιγόμενο πρόσωπο δεν έλαβε οποιοδήποτε μέτρο για την ακύρωση ή τον παραμερισμό του διατάγματος για αναγνώριση και εκτέλεση της απόφασης δήμευσης,

(β) εντός τριάντα (30) ημερών από την πρώτη ημέρα της προβλεπόμενης στο εδάφιο (3) ανάρτησης της δημοσίευσης, το θιγόμενο πρόσωπο δεν έλαβε οποιοδήποτε μέτρο για την ακύρωση ή τον παραμερισμό του διατάγματος για αναγνώριση και εκτέλεση της απόφασης δήμευσης.

Μεταβατικές διατάξεις

43ΚΒ.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Μέρους, σε περίπτωση που οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται στον Κανονισμό ή στο παρόν Μέρος, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στα πιστοποιητικά δέσμευσης και στα πιστοποιητικά δήμευσης τα οποία διαβιβάζονται προς ή από τη Δημοκρατία κατά ή μετά την 19η Δεκεμβρίου 2020.

(3) Τα πιστοποιητικά δέσμευσης και τα πιστοποιητικά δήμευσης τα οποία διαβιβάζονται προς ή από τη Δημοκρατία πριν από τη 19η Δεκεμβρίου 2020, καθώς και τα πιστοποιητικά που διαβιβάζονται είτε από τη Δημοκρατία προς κράτος μέλος που δεν συμμετέχει στον Κανονισμό είτε από τέτοιο κράτος μέλος προς τη Δημοκρατία, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του Μέρους ΙVA.