Λόγοι άρνησης εκτέλεσης απόφασης δήμευσης

43ΣΤ. Απόφαση δήμευσης δύναται να μην εκτελεστεί, εάν κατά την κρίση της Μονάδας ή του δικαστηρίου ότι-

(α) το πιστοποιητικό δεν έχει προσκομισθεί ή είναι ελλιπές ή προδήλως δεν αντιστοιχεί στην απόφαση δήμευσης·

(β) υφίσταται ασυλία ή προνόμιο που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης·

(γ) η εκτέλεση της απόφασης δήμευσης παραβιάζει την  αρχή του δεδικασμένου·

(δ) η απόφαση δήμευσης αφορά πράξη η οποία κατά το δίκαιο της Δημοκρατίας δε συνιστά αδίκημα για  το οποίο χωρεί δήμευση·

(ε) τα δικαιώματα οποιουδήποτε ενδιαφερομένου, περιλαμβανομένων των  καλόπιστων τρίτων, που προβλέπονται από το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας,  καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης, περιλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία αυτό είναι αποτέλεσμα εφαρμογής ένδικων μέσων που προβλέπονται με βάση το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας·

(στ) σύμφωνα με το πιστοποιητικό ο ενδιαφερόμενος δεν παρέστη αυτοπροσώπως ούτε εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο κατά τη διαδικασία που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης δήμευσης, εκτός εάν στο  εν λόγω  πιστοποιητικό αναφέρεται ότι  ο ενδιαφερόμενος  ενημερώθηκε αυτοπροσώπως ή μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους έκδοσης ή ότι ο  ίδιος  δήλωσε  πως δεν αμφισβητεί την απόφαση δήμευσης· ή

(ζ) η απόφαση δήμευσης αφορά αδικήματα τα οποία   θεωρούνται ότι έχουν διαπραχθεί εν όλω ή μέρει  στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή εκτός του εδάφους του κράτους έκδοσης.