Λόγοι άρνησης εκτέλεσης απόφασης δήμευσης

43ΣΤ. Απόφαση δήμευσης δύναται να μην εκτελεστεί, εάν κατά την κρίση της Μονάδας ή του δικαστηρίου ότι-

(α) το πιστοποιητικό δεν έχει προσκομισθεί ή είναι ελλιπές ή προδήλως δεν αντιστοιχεί στην απόφαση δήμευσης·

(β) υφίσταται ασυλία ή προνόμιο που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης·

(γ) η εκτέλεση της απόφασης δήμευσης παραβιάζει την  αρχή του δεδικασμένου·

(δ) η απόφαση δήμευσης αφορά πράξη η οποία κατά το δίκαιο της Δημοκρατίας δε συνιστά αδίκημα για  το οποίο χωρεί δήμευση·

(ε) τα δικαιώματα οποιουδήποτε ενδιαφερομένου, περιλαμβανομένων των  καλόπιστων τρίτων, που προβλέπονται από το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας,  καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης, περιλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία αυτό είναι αποτέλεσμα εφαρμογής ένδικων μέσων που προβλέπονται με βάση το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας·

(στ) σύμφωνα με το πιστοποιητικό, ο ενδιαφερόμενος δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως κατά τη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης δήμευσης, εκτός εάν στο πιστοποιητικό  αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με περαιτέρω δικονομικές απαιτήσεις που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης -

(i) σε εύλογο χρόνο -

- είτε είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως και με την κλήτευση είχε ενημερωθεί σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης δήμευσης, είτε είχε με άλλα μέσα ενημερωθεί πραγματικά και επίσημα για την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης αυτής, κατά τρόπο που να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι γνώριζε την προγραμματισμένη δίκη, και

- είχε ενημερωθεί ότι η απόφαση δήμευσης μπορεί να εκδοθεί σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν εμφανιστεί στη δίκη, ή

(ii) γνώριζε την προγραμματισμένη δίκη και είχε δώσει εντολή σε δικηγόρο, τον οποίον είτε το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε το κράτος διόρισε για να τον εκπροσωπήσει στη δίκη, και ότι όντως εκπροσωπήθηκε από το δικηγόρο αυτό στη δίκη, ή

(iii) αφού του επιδόθηκε η απόφαση δήμευσης και αφού ενημερώθηκε ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο μέσο, όπου δικαιούται να παρίσταται, και ότι η ουσία της υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων αποδεικτικών στοιχείων θα επανεξεταστεί, και ότι η δίκη μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης -

- δήλωσε ρητά ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση δήμευσης, ή

- δεν  ζήτησε να δικαστεί εκ νέου ή δεν άσκησε ένδικο μέσο εντός της ισχύουσας προθεσμίας.

(ζ) η απόφαση δήμευσης αφορά αδικήματα τα οποία   θεωρούνται ότι έχουν διαπραχθεί εν όλω ή μέρει  στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή εκτός του εδάφους του κράτους έκδοσης.