Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Nόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμος του 2005.

Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

“αιτητής”  σημαίνει το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για παροχή στεγαστικής βοήθειας με βάση τον παρόντα Νόμο.

"ακίνητη ιδιοκτησία" έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος.

"Διευθυντής" σημαίνει τον Διευθυντή Εσωτερικών στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα Διευθυντή της Υπηρεσίας από τον Υπουργό.

"δικαιούχος" σημαίνει πρόσωπο που ικανοποιεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να του χορηγηθεί στεγαστική βοήθεια με βάση τον παρόντα Νόμο.

"εκτοπισθείς" σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει ταυτότητα εκτοπισθέντος η οποία εκδόθηκε από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

"εκτοπισθείς εκ μητρογονίας" [Διαγράφηκε].

"Επιτροπή" σημαίνει την Επιτροπή που ιδρύεται με βάση το άρθρο 4.

"κυβερνητική κατοικία" σημαίνει υποστατικό σε κυβερνητικό οικισμό ή αλλού που ανεγέρθηκε από τη Δημοκρατία για σκοπούς στέγασης εκτοπισθέντων ή με επιχορήγηση της Δημοκρατίας.

"κυβερνητικός οικισμός" σημαίνει χώρο στον οποίο η Δημοκρατία έχει ανεγείρει κατοικίες για σκοπούς στέγασης εκτοπισθέντων, παθόντων ή άλλων προσώπων.

"Πρόεδρος" σημαίνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

"στεγαστική βοήθεια" σημαίνει:

(α) χρηματικό ποσό που χορηγείται σε αιτητή με βάση τα Σχέδια Α και Γ·

(β) παραχώρηση κυβερνητικού οικοπέδου και χρηματικού ποσού με βάση το Σχέδιο Β. ή

(γ) παραχώρηση οικιστικής μονάδας σε κυβερνητικό οικισμό με βάση το Σχέδιο Δ.

"επιδότηση ενοικίου» σημαίνει τη χορηγία που προέρχεται από το Ταμείο Επιδότησης Ενοικίου Εκτοπισθέντων και Παθόντων:

Νοείται ότι το Ταμείο αυτό από την 1η Ιανουαρίου 2006 ή και ενωρίτερα, αν αυτό καταστεί δυνατό, μεταφέρεται στο Υπουργείο Εσωτερικών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως:

Νοείται περαιτέρω ότι η επιδότηση ενοικίου δεν επηρεάζει την άσκηση του δικαιώματος για στεγαστική βοήθεια, όπως προβλέπεται στα (α)(β) και (γ) ανωτέρω.

"Σχέδιο" σημαίνει οποιοδήποτε από τα Σχέδια που ορίζονται στο άρθρο 8.

"τουρκόπληκτος” σημαίνει Ελληνοκύπριο που ήταν και εξακολουθεί να είναι ιδιοκτήτης κατοικίας η οποία κατέστη απροσπέλαστη πριν το 1974 συνέπεια των διακοινοτικών ταραχών, νοουμένου ότι δεν είναι ή δεν ήταν ιδιοκτήτης άλλης κατοικίας σε περιοχή ελεγχόμενη από τη Δημοκρατία.

"Υπηρεσία" σημαίνει την Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων του Υπουργείου Εσωτερικών. και

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.

Ευθύνη Υπουργού Εσωτερικών.

3.  Ο Υπουργός είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των αποφάσεων της Επιτροπής, και για το σκοπό αυτό μεριμνά ώστε η Επιτροπή να έχει στη διάθεσή της το προσωπικό της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, καθώς και οποιεσδήποτε αναγκαίες διευκολύνσεις προς εκτέλεση των καθηκόντων της.

Ίδρυση Επιτροπής.

4.(1) Ιδρύεται Επιτροπή με την ονομασία "Επιτροπή Στεγαστικής Βοήθειας" με αρμοδιότητα να εξετάζει αιτήσεις και να αποφασίζει για την παροχή στεγαστικής βοήθειας σε πρόσωπα που δικαιούνται σ' αυτή με βάση τον παρόντα Νόμο.

(2) Η Επιτροπή απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) το Διευθυντή, ο οποίος θα ενεργεί ως Πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, τον λειτουργό στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα Διευθυντή της Υπηρεσίας από τον Υπουργό.

(β) έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

(γ) έναν εκπρόσωπο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

(δ) έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων.

(ε) έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Παθόντων. και

(στ) έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων η οποία ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 4 του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου:

Νοείται ότι ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων θα συμμετέχει στις εργασίες της Επιτροπής μόνο κατά την εξέταση θεμάτων που αφορούν εκτοπισθέντες και οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Παθόντων και της Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων θα συμμετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής μόνο κατά την εξέταση θεμάτων που αφορούν παθόντες.

Εξουσίες και καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής.

5.(1) Ο Πρόεδρος προΐσταται της Επιτροπής, συγκαλεί τις συνεδριάσεις της και υπογράφει κάθε σημαντική αλληλογραφία ή έγγραφο της Επιτροπής.

(2) Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής και φροντίζει ώστε αυτή να κοινοποιείται σε κάθε μέλος της τουλάχιστο είκοσι τέσσερεις ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος θεωρεί ότι μια συνεδρίαση θα πρέπει να συγκληθεί επειγόντως, τότε η ημερήσια διάταξη μπορεί να κυκλοφορήσει μεταξύ των μελών αμέσως πριν από τη συνεδρίαση.

(3) Ο Πρόεδρος εγγράφει στην ημερήσια διάταξη οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, αν αυτό ζητηθεί από μέλος της Επιτροπής, τουλάχιστο σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση, νοουμένου ότι ο όγκος εργασίας της Επιτροπής ή άλλοι παράγοντες, επιτρέπουν την εν λόγω εξέταση κατά τη συνεδρίαση, διαφορετικά το θέμα περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη μελλοντικής συνεδρίασης.

(4) Αποτελεί καθήκον του Προέδρου να παρακολουθεί κατά πόσο οι αποφάσεις της Επιτροπής εκτελούνται κατά τον δέοντα τρόπο και να μεριμνά ώστε σε συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών, αυτές να εκτελούνται.

Συνεδριάσεις της Επιτροπής.

6.(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Πρόεδρος και δύο άλλα παρόντα μέλη στη συνεδρίαση της Επιτροπής αποτελούν απαρτία. Οποιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής δεν είναι έγκυρη, εκτός αν έχει ληφθεί με πλειοψηφία.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(2)  Εάν σε οποιαδήποτε συνεδρία δε συμμετέχει ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων λόγω του ότι το θέμα που συζητείται δεν αφορά εκτοπισθέντες αλλά παθόντες, τότε απαρτία θα αποτελεί η παρουσία του Προέδρου και τουλάχιστον τριών από τα υπόλοιπα μέλη και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(3) Για τις εργασίες κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής, τηρούνται συνοπτικά πρακτικά με μέριμνα του Προέδρου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο. Κάθε μέλος που είναι παρόν στη συνεδρίαση, μπορεί να ζητήσει όπως οι απόψεις του, που είναι ουσιώδεις για τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης, καταχωρηθούν στα πρακτικά.

Δικαιούχοι στεγαστικής βοήθειας

7.(1) Η Επιτροπή είναι δυνατό να εγκρίνει τη χορήγηση οποιασδήποτε από τις στεγαστικές βοήθειες που περιγράφονται στο άρθρο 8 του παρόντος Νόμου σε -

(α) εκτοπισθέντα·

(β) τουρκόπληκτο, νοουμένου ότι δεν απέκτησε κατοικία σε περιοχή που ελέγχεται από τη Δημοκρατία· ή

(γ) παθόντα ή παθούσα που είναι –

(i) χήρα ή τέκνο πεσόντος·

(ii) γονέας άγαμου πεσόντος ή αδελφή άγαμου   πεσόντος, της οποίας ο πεσών αποδεδειγμένα ήταν προστάτης·

(iii) σύζυγος ή τέκνο αγνοουμένου·

(iv) γονέας άγαμου αγνοουμένου ή αδελφή, της οποίας ο άγαμος αγνοούμενος αποδεδειγμένα ήταν προστάτης˙

(v) ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας 40% ή    μεγαλύτερο:

Νοείται ότι ο Υπουργός δικαιούται να    εγκρίνει παραχώρηση στεγαστικής βοήθειας σε ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας από 30% - 39%, μετά από εισήγηση της Επιτροπής˙

(vi) τέκνο ανάπηρου με ποσοστό αναπηρίας 50   % ή μεγαλύτερο.

(2) Κάθε δικαιούχος στεγαστικής βοήθειας, όπως ορίζεται στο εδάφιο (1), πρέπει να είναι μόνιμα εγκατεστημένος στη Δημοκρατία και να πληροί τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Νόμο.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου -

(α) «παθών» σημαίνει παθόντα σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμων του 1988 έως 2001, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ο οποίος κατέχει σχετική βεβαίωση από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων που ιδρύθηκε δυνάμει των εν λόγω Νόμων· και

(β) «πεσών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμων του 1988 έως 2001, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Είδη στεγαστικής βοήθειας.

8.   Η στεγαστική βοήθεια που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(1)  Τέσσερα στεγαστικά σχέδια:

(α) Σχέδιο Α: χρηματικό ποσό που προορίζεται για ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση ή επιδιόρθωση μιας μόνο κατοικίας σε οικόπεδο που δεν παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό στο δικαιούχο από τη Δημοκρατία·

(β) Σχέδιο Β: χρηματικό ποσό που προορίζεται για ανέγερση κατοικίας σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό στο δικαιούχο από τη Δημοκρατία, ή

(γ) Σχέδιο Γ: χρηματικό ποσό που προορίζεται για την αγορά έτοιμης κατοικίας ή διαμερίσματος.

(δ) Σχέδιο Δ: παραχώρηση υφιστάμενης κατοικίας σε κυβερνητικό οικισμό.

(2)  Επιδότηση ενοικίου από το Ταμείο Επιδότησης Ενοικίου Εκτοπισθέντων και Παθόντων:

Νοείται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2006 ή και ενωρίτερα, αν αυτό καταστεί δυνατό, το Ταμείο αυτό μεταφέρεται στο Υπουργείο Εσωτερικών:

Νοείται περαιτέρω ότι η επιδότηση ενοικίου δεν επηρεάζει την παροχή στεγαστικής βοήθειας με βάση τα πιο πάνω τέσσερα στεγαστικά σχέδια.

Αίτηση για εξασφάλιση στεγαστικής βοήθειας.

9.(1)(α) Για την εξασφάλιση στεγαστικής βοήθειας ο αιτητής υποβάλλει γραπτή αίτηση στην Υπηρεσία, η οποία είναι πλήρως συμπληρωμένη, και συνοδεύεται από τα στοιχεία, έγγραφα, βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που απαιτεί η Υπηρεσία.

(β) Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο που εγκρίνει η Υπηρεσία.

(γ) Η Υπηρεσία εκδίδει απόδειξη παραλαβής της αίτησης και των επισυναπτόμενων αυτής.

(2) Μετά την παραλαβή της αίτησης, η Υπηρεσία μπορεί, με γραπτή ειδοποίηση προς τον αιτητή, να ζητήσει από αυτόν να της παράσχει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες που δυνατό να θεωρήσει αναγκαία για την εξέταση της αίτησής του.

(3) Σε περίπτωση παράλειψης του αιτητή να παράσχει στην Υπηρεσία, μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, οποιαδήποτε από τα ανωτέρω ζητηθέντα στοιχεία ή πληροφορίες, η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει την αίτηση.

(4) Η Επιτροπή αποφασίζει επί της πιο πάνω αιτήσεως εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στην Υπηρεσία.

Κριτήρια για παροχή στεγαστικής βοήθειας.

10.(1)  Η στεγαστική βοήθεια που αναφέρεται στο άρθρο 8, παρέχεται σε οποιοδήποτε αιτητή ο οποίος ικανοποιεί τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τους όρους που το Υπουργικό Συμβούλιο θέτει από καιρού εις καιρόν με σχετικές Αποφάσεις του αναφορικά με το κάθε ένα από τα εν λόγω σχέδια:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο πριν την έκδοση των πιο πάνω Αποφάσεών του, μέσω του αρμόδιου Υπουργού, ενημερώνει σχετικά την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το περιεχόμενό τους.

(2)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και οι όροι για παροχή στεγαστικής βοήθειας σε αναξιοπαθούντες που είχαν τεθεί με Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και ίσχυαν πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρούνται ότι έχουν τεθεί με βάση τον παρόντα Νόμο και θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν, τροποποιηθούν ή καταργηθούν με νεώτερες Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

(3)  Ο Υπουργός δύναται σε εξαιρετικές  περιπτώσεις να εγκρίνει την παραχώρηση στεγαστικής βοήθειας για  ανθρωπιστικούς λόγους νοουμένου ότι αιτιολογεί την απόφασή του.

(4)  Οι αποφάσεις του Υπουργού που θα λαμβάνονται με βάση το εδάφιο (3), κοινοποιούνται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων.

Συμβουλευτική επιτροπή κριτηρίων.

11.(1)  Για τον καθορισμό των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 10, το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη σχετικές εισηγήσεις που υποβάλλει σ΄ αυτό, μέσω του Υπουργού, εξαμελής συμβουλευτική επιτροπή κριτηρίων.

(2)  Η συμβουλευτική επιτροπή κριτηρίων που αναφέρεται στο εδάφιο (1), αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) το Διευθυντή ο οποίος θα ενεργεί και ως πρόεδρος της επιτροπής.

(β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών.

(γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών.

(ε) έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. και

(στ) έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων.

(3) Η πιο πάνω συμβουλευτική επιτροπή κριτηρίων ρυθμίζει με αποφάσεις της οποιαδήποτε θέματα αφορούν τη λειτουργία και τις συνεδριάσεις της.

Υποχρεώσεις δικαιούχου.

12.(1)  Για τη χορήγηση οποιασδήποτε στεγαστικής βοήθειας με βάση τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τον αιτητή να αναλάβει γραπτώς οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή να του επιβάλει οποιουσδήποτε όρους τους οποίους κρίνει αναγκαίους για πολεοδομικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους ή για λόγους δημόσιας τάξεως ή για σκοπούς διασφάλισης των δημοσίων εσόδων ή προστασίας των δικαιωμάτων άλλων.

(2)  Η Επιτροπή έχει εξουσία να ανακαλέσει οποιαδήποτε απόφασή της ή να λάβει εναντίον του αιτητή και των μελών της οικογένειάς του που διαμένουν μαζί του, οποιαδήποτε μέτρα κρίνει αναγκαία, περιλαμβανομένων και μέτρων έξωσης από κυβερνητική κατοικία, σε περίπτωση που ο αιτητής ή οποιοδήποτε πρόσωπο που διαμένει στην κατοικία για την οποία χορηγήθηκε η στεγαστική βοήθεια, παραβιάζει οποιοδήποτε όρο ή περιορισμό που επιβλήθηκε με βάση το εδάφιο (1).

Ιεραρχική Προσφυγή.

13.(1)  Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό εναντίον οποιασδήποτε απόφασης της Επιτροπής που το αφορά ή το επηρεάζει άμεσα το εν λόγω πρόσωπο.  Η ιεραρχική προσφυγή υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε τριάντα μέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης στον ενδιαφερόμενο της απόφασης της Επιτροπής.

(2)  Ο Υπουργός εξετάζει την πιο πάνω ιεραρχική προσφυγή και αποφασίζει, το αργότερο σε ενενήντα μέρες από την υποβολή της, κατά πόσο αυτή θα γίνει δεκτή ή θα απορριφθεί ή κατά πόσο η απόφαση της Επιτροπής, εναντίον της οποίας υποβλήθηκε η ιεραρχική προσφυγή, θα πρέπει και σε ποιο βαθμό να τροποποιηθεί.

(3)  Οποιαδήποτε απόφαση του Υπουργού με βάση το παρόν άρθρο δεν μπορεί να ληφθεί κατά παράβαση των κριτηρίων, προϋποθέσεων  ή όρων παροχής στεγαστικής βοήθειας, όπως αυτά τίθενται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Αδικήματα και ποινές.

14.  Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο -

(α) με πρόθεση εξαπάτησης, εκδίδει, παραδίδει ή αποστέλλει για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ή χρησιμοποιεί με άλλο τρόπο για τους ίδιους σκοπούς, οποιοδήποτε έγγραφο που είναι αναληθές σε κάποιο ουσιώδες στοιχείο, ή

(β) κατά την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση που γνωρίζει ότι είναι αναληθής σε κάποιο ουσιώδες στοιχείο,

διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα   χρόνο ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Πληροφόρηση των ενδιαφερομένων.

15. Ο Διευθυντής μεριμνά ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να πληροφορείται αναφορικά με τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 10 και να λαμβάνει, εάν επιθυμεί, σχετικά αντίγραφα.

Κανονισμοί.

16.(1)  Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο, μπορούν να ρυθμίζουν:

(α) τον τρόπο επανάκτησης κυβερνητικής κατοικίας όταν το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στα οποία παραχωρήθηκε δεν κατοικούν μόνιμα σ' αυτή ή χρησιμοποιείται γι’ άλλο σκοπό απ’ αυτό για τον οποίο παραχωρήθηκε.

(β) θέματα σχετικά με τη συντήρηση ή επιδιόρθωση κατοικιών οι οποίες είτε έχουν παραχωρηθεί είτε ανεγερθεί με τη χορήγηση στεγαστικής βοήθειας από τη Δημοκρατία ·

(γ) τις εξουσίες της Επιτροπής αναφορικά με έρευνες που δικαιούται να διενεργεί και διαδικασίες που θα ακολουθεί για σκοπούς εξέτασης οποιασδήποτε αίτησης για παροχή στεγαστικής βοήθειας ·

(δ) τις υποχρεώσεις δημοσίων αρχών ή άλλων προσώπων να παρέχουν προς την Επιτροπή οποιεσδήποτε πληροφορίες που κατέχουν και που κρίνονται από την Επιτροπή αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων της ·

(ε) τις εξουσίες της Επιτροπής να διενεργεί ελέγχους σε υποστατικά για να διαπιστώσει κατά πόσο τηρούνται οποιοδήποτε όροι που έχει επιβάλει σχετικά με την παροχή στεγαστικής βοήθειας.

Μεταβατικές διατάξεις.

17.(1) Ο παρών Νόμος δεν επηρεάζει οποιοδήποτε δικαίωμα, τίτλο, συμφέρον, υποχρέωση ή ευθύνη που ήδη αποκτήθηκε, προέκυψε ή αναλήφθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του και ούτε επηρεάζει οποιαδήποτε νομική διαδικασία ή θεραπεία σχετική με τέτοιο δικαίωμα, τίτλο, συμφέρον, υποχρέωση ή ευθύνη.

(2) Οποιαδήποτε διαδικασία για παροχή στεγαστικής βοήθειας η οποία άρχισε με βάση οποιαδήποτε Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα συνεχίζεται και θα ολοκληρώνεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εκτός εάν ο αιτητής αποσύρει την αίτηση του.

(3) Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που είχαν εκδοθεί πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, με τις οποίες καθορίζονται κριτήρια παροχής στεγαστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες και παθόντες, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρις ότου τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο:

Νοείται ότι για τα νέα κριτήρια παροχής στεγαστικής βοήθειας εφαρμόζονται οι πρόνοιες του άρθρου 10(1).

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

18.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και οι διατάξεις του εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης των σχετικών κανονισμών που αναφέρονται στο άρθρο 16 αυτού.