Αίτηση για εξασφάλιση στεγαστικής βοήθειας.

9.(1)  Για την εξασφάλιση στεγαστικής βοήθειας με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο ενδιαφερόμενος αιτητής υποβάλλει γραπτή αίτηση στην Υπηρεσία, η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία και συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα τα οποία απαιτεί η Υπηρεσία.  Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο που εγκρίνει η Υπηρεσία.

(2)  Μετά την παραλαβή της αίτησης, η Υπηρεσία μπορεί, με γραπτή ειδοποίηση προς τον αιτητή, να ζητήσει από αυτόν να της παράσχει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες που δυνατό να θεωρήσει αναγκαία για την εξέταση της αίτησής του.

(3)  Σε περίπτωση παράλειψης του αιτητή να παράσχει στην Υπηρεσία, μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, οποιαδήποτε από τα ανωτέρω ζητηθέντα στοιχεία ή πληροφορίες, η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει την αίτηση.