Είδη στεγαστικής βοήθειας.

8.   Η στεγαστική βοήθεια που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(1)  Τέσσερα στεγαστικά σχέδια:

(α) Σχέδιο Α: χρηματικό ποσό που προορίζεται για ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση ή επιδιόρθωση μιας μόνο κατοικίας σε οικόπεδο που δεν παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό στο δικαιούχο από τη Δημοκρατία·

(β) Σχέδιο Β: χρηματικό ποσό που προορίζεται για ανέγερση κατοικίας σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό στο δικαιούχο από τη Δημοκρατία, ή

(γ) Σχέδιο Γ: χρηματικό ποσό που προορίζεται για την αγορά έτοιμης κατοικίας ή διαμερίσματος.

(δ) Σχέδιο Δ: παραχώρηση υφιστάμενης κατοικίας σε κυβερνητικό οικισμό.

(2)  Επιδότηση ενοικίου από το Ταμείο Επιδότησης Ενοικίου Εκτοπισθέντων και Παθόντων:

Νοείται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2006 ή και ενωρίτερα, αν αυτό καταστεί δυνατό, το Ταμείο αυτό μεταφέρεται στο Υπουργείο Εσωτερικών:

Νοείται περαιτέρω ότι η επιδότηση ενοικίου δεν επηρεάζει την παροχή στεγαστικής βοήθειας με βάση τα πιο πάνω τέσσερα στεγαστικά σχέδια.