Κριτήρια για παροχή στεγαστικής βοήθειας.

10.(1)  Η στεγαστική βοήθεια που αναφέρεται στο άρθρο 8, παρέχεται σε οποιοδήποτε αιτητή ο οποίος ικανοποιεί τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τους όρους που το Υπουργικό Συμβούλιο θέτει από καιρού εις καιρόν με σχετικές Αποφάσεις του αναφορικά με το κάθε ένα από τα εν λόγω σχέδια:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο πριν την έκδοση των πιο πάνω Αποφάσεών του, μέσω του αρμόδιου Υπουργού, ενημερώνει σχετικά την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το περιεχόμενό τους.

(2)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και οι όροι για παροχή στεγαστικής βοήθειας σε αναξιοπαθούντες που είχαν τεθεί με Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και ίσχυαν πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρούνται ότι έχουν τεθεί με βάση τον παρόντα Νόμο και θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν, τροποποιηθούν ή καταργηθούν με νεώτερες Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

(3)  Ο Υπουργός δύναται σε εξαιρετικές  περιπτώσεις να εγκρίνει την παραχώρηση στεγαστικής βοήθειας για  ανθρωπιστικούς λόγους νοουμένου ότι αιτιολογεί την απόφασή του.

(4)  Οι αποφάσεις του Υπουργού που θα λαμβάνονται με βάση το εδάφιο (3), κοινοποιούνται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων.