Συμβουλευτική επιτροπή κριτηρίων.

11.(1)  Για τον καθορισμό των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 10, το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη σχετικές εισηγήσεις που υποβάλλει σ΄ αυτό, μέσω του Υπουργού, εξαμελής συμβουλευτική επιτροπή κριτηρίων.

(2)  Η συμβουλευτική επιτροπή κριτηρίων που αναφέρεται στο εδάφιο (1), αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) το Διευθυντή της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, ο οποίος θα ενεργεί και ως πρόεδρος της επιτροπής.

(β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών.

(γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών.

(ε) έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. και

(στ) έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων.

(3)  Η πιο πάνω συμβουλευτική επιτροπή κριτηρίων ρυθμίζει με αποφάσεις της οποιαδήποτε θέματα αφορούν τη λειτουργία και τις συνεδριάσεις της.