Υποχρεώσεις δικαιούχου.

12.(1)  Για τη χορήγηση οποιασδήποτε στεγαστικής βοήθειας με βάση τον παρόντα Νόμο, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τον αιτητή να αναλάβει γραπτώς οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή να του επιβάλει οποιουσδήποτε όρους τους οποίους κρίνει αναγκαίους για πολεοδομικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους ή για λόγους δημόσιας τάξεως ή για σκοπούς διασφάλισης των δημοσίων εσόδων ή προστασίας των δικαιωμάτων άλλων.

(2)  Η Επιτροπή έχει εξουσία να ανακαλέσει οποιαδήποτε απόφασή της ή να λάβει εναντίον του αιτητή και των μελών της οικογένειάς του που διαμένουν μαζί του, οποιαδήποτε μέτρα κρίνει αναγκαία, περιλαμβανομένων και μέτρων έξωσης από κυβερνητική κατοικία, σε περίπτωση που ο αιτητής ή οποιοδήποτε πρόσωπο που διαμένει στην κατοικία για την οποία χορηγήθηκε η στεγαστική βοήθεια, παραβιάζει οποιοδήποτε όρο ή περιορισμό που επιβλήθηκε με βάση το εδάφιο (1).