Ιεραρχική Προσφυγή.

13.(1)  Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό εναντίον οποιασδήποτε απόφασης της Επιτροπής που το αφορά ή το επηρεάζει άμεσα το εν λόγω πρόσωπο.  Η ιεραρχική προσφυγή υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε τριάντα μέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης στον ενδιαφερόμενο της απόφασης της Επιτροπής.

(2)  Ο Υπουργός εξετάζει την πιο πάνω ιεραρχική προσφυγή και αποφασίζει, το αργότερο σε ενενήντα μέρες από την υποβολή της, κατά πόσο αυτή θα γίνει δεκτή ή θα απορριφθεί ή κατά πόσο η απόφαση της Επιτροπής, εναντίον της οποίας υποβλήθηκε η ιεραρχική προσφυγή, θα πρέπει και σε ποιο βαθμό να τροποποιηθεί.

(3)  Οποιαδήποτε απόφαση του Υπουργού με βάση το παρόν άρθρο δεν μπορεί να ληφθεί κατά παράβαση των κριτηρίων, προϋποθέσεων  ή όρων παροχής στεγαστικής βοήθειας, όπως αυτά τίθενται από το Υπουργικό Συμβούλιο.