Πληροφόρηση των ενδιαφερομένων.

15. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, μεριμνά ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να πληροφορείται αναφορικά με τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 10 και να λαμβάνει, εάν επιθυμεί, σχετικά αντίγραφα.