Κανονισμοί.

16.(1)  Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο, μπορούν να ρυθμίζουν:

(α) τον τρόπο επανάκτησης κυβερνητικής κατοικίας όταν το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στα οποία παραχωρήθηκε δεν κατοικούν μόνιμα σ' αυτή ή χρησιμοποιείται γι’ άλλο σκοπό απ’ αυτό για τον οποίο παραχωρήθηκε.

(β) θέματα σχετικά με τη συντήρηση ή επιδιόρθωση κατοικιών οι οποίες είτε έχουν παραχωρηθεί είτε ανεγερθεί με τη χορήγηση στεγαστικής βοήθειας από τη Δημοκρατία ·

(γ) τις εξουσίες της Επιτροπής αναφορικά με έρευνες που δικαιούται να διενεργεί και διαδικασίες που θα ακολουθεί για σκοπούς εξέτασης οποιασδήποτε αίτησης για παροχή στεγαστικής βοήθειας ·

(δ) τις υποχρεώσεις δημοσίων αρχών ή άλλων προσώπων να παρέχουν προς την Επιτροπή οποιεσδήποτε πληροφορίες που κατέχουν και που κρίνονται από την Επιτροπή αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων της ·

(ε) τις εξουσίες της Επιτροπής να διενεργεί ελέγχους σε υποστατικά για να διαπιστώσει κατά πόσο τηρούνται οποιοδήποτε όροι που έχει επιβάλει σχετικά με την παροχή στεγαστικής βοήθειας.