Μεταβατικές διατάξεις.

17.(1) Ο παρών Νόμος δεν επηρεάζει οποιοδήποτε δικαίωμα, τίτλο, συμφέρον, υποχρέωση ή ευθύνη που ήδη αποκτήθηκε, προέκυψε ή αναλήφθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του και ούτε επηρεάζει οποιαδήποτε νομική διαδικασία ή θεραπεία σχετική με τέτοιο δικαίωμα, τίτλο, συμφέρον, υποχρέωση ή ευθύνη.

(2) Οποιαδήποτε διαδικασία για παροχή στεγαστικής βοήθειας η οποία άρχισε με βάση οποιαδήποτε Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα συνεχίζεται και θα ολοκληρώνεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εκτός εάν ο αιτητής αποσύρει την αίτηση του.

(3) Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που είχαν εκδοθεί πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, με τις οποίες καθορίζονται κριτήρια παροχής στεγαστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες και παθόντες, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρις ότου τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο:

Νοείται ότι για τα νέα κριτήρια παροχής στεγαστικής βοήθειας εφαρμόζονται οι πρόνοιες του άρθρου 10(1).