Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

18.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και οι διατάξεις του εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης των σχετικών κανονισμών που αναφέρονται στο άρθρο 16 αυτού.