Συνεδριάσεις της Επιτροπής.

6.(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Πρόεδρος και δύο άλλα παρόντα μέλη στη συνεδρίαση της Επιτροπής αποτελούν απαρτία. Οποιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής δεν είναι έγκυρη, εκτός αν έχει ληφθεί με πλειοψηφία.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(2)  Εάν σε οποιαδήποτε συνεδρία δε συμμετέχει ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων λόγω του ότι το θέμα που συζητείται δεν αφορά εκτοπισθέντες αλλά παθόντες, τότε απαρτία θα αποτελεί η παρουσία του Προέδρου και τουλάχιστον τριών από τα υπόλοιπα μέλη και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(3) Για τις εργασίες κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής, τηρούνται συνοπτικά πρακτικά με μέριμνα του Προέδρου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο. Κάθε μέλος που είναι παρόν στη συνεδρίαση, μπορεί να ζητήσει όπως οι απόψεις του, που είναι ουσιώδεις για τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης, καταχωρηθούν στα πρακτικά.