Εξουσίες και καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής.

5.(1) Ο Πρόεδρος προΐσταται της Επιτροπής, συγκαλεί τις συνεδριάσεις της και υπογράφει κάθε σημαντική αλληλογραφία ή έγγραφο της Επιτροπής.

(2) Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής και φροντίζει ώστε αυτή να κοινοποιείται σε κάθε μέλος της τουλάχιστο είκοσι τέσσερεις ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος θεωρεί ότι μια συνεδρίαση θα πρέπει να συγκληθεί επειγόντως, τότε η ημερήσια διάταξη μπορεί να κυκλοφορήσει μεταξύ των μελών αμέσως πριν από τη συνεδρίαση.

(3) Ο Πρόεδρος εγγράφει στην ημερήσια διάταξη οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, αν αυτό ζητηθεί από μέλος της Επιτροπής, τουλάχιστο σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση, νοουμένου ότι ο όγκος εργασίας της Επιτροπής ή άλλοι παράγοντες, επιτρέπουν την εν λόγω εξέταση κατά τη συνεδρίαση, διαφορετικά το θέμα περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη μελλοντικής συνεδρίασης.

(4) Αποτελεί καθήκον του Προέδρου να παρακολουθεί κατά πόσο οι αποφάσεις της Επιτροπής εκτελούνται κατά τον δέοντα τρόπο και να μεριμνά ώστε σε συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών, αυτές να εκτελούνται.