Ίδρυση Επιτροπής.

4.(1) Ιδρύεται Επιτροπή με την ονομασία "Επιτροπή Στεγαστικής Βοήθειας" με αρμοδιότητα να εξετάζει αιτήσεις και να αποφασίζει για την παροχή στεγαστικής βοήθειας σε πρόσωπα που δικαιούνται σ' αυτή με βάση τον παρόντα Νόμο.

(2) Η Επιτροπή απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) το Διευθυντή της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, ο οποίος θα ενεργεί ως Πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, τον αναπληρωτή Διευθυντή της Υπηρεσίας.

(β) έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

(γ) έναν εκπρόσωπο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

(δ) έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων.

(ε) έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Παθόντων. και

(στ) έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων η οποία ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 4 του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου:

Νοείται ότι ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων θα συμμετέχει στις εργασίες της Επιτροπής μόνο κατά την εξέταση θεμάτων που αφορούν εκτοπισθέντες και οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Παθόντων και της Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων θα συμμετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής μόνο κατά την εξέταση θεμάτων που αφορούν παθόντες.