Ευθύνη Υπουργού Εσωτερικών.

3.  Ο Υπουργός είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των αποφάσεων της Επιτροπής, και για το σκοπό αυτό μεριμνά ώστε η Επιτροπή να έχει στη διάθεσή της το προσωπικό της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, καθώς και οποιεσδήποτε αναγκαίες διευκολύνσεις προς εκτέλεση των καθηκόντων της.