Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Nόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμος του 2005.