Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

“αιτητής”  σημαίνει το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για παροχή στεγαστικής βοήθειας με βάση τον παρόντα Νόμο.

"ακίνητη ιδιοκτησία" έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος.

"δικαιούχος" σημαίνει πρόσωπο που ικανοποιεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να του χορηγηθεί στεγαστική βοήθεια με βάση τον παρόντα Νόμο.

"εκτοπισθείς" σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει ταυτότητα εκτοπισθέντος η οποία εκδόθηκε από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

"εκτοπισθείς εκ μητρογονίας" σημαίνει πρόσωπο, του οποίου η μητέρα κατέχει ταυτότητα εκτοπισθείσας, και το ίδιο κατέχει πιστοποιητικό εκτοπισμένου δυνάμει καταγωγής, που εκδίδεται σύμφωνα με τους περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμους του 2002 έως 2011.

"Επιτροπή" σημαίνει την Επιτροπή που ιδρύεται με βάση το άρθρο 4.

"κυβερνητική κατοικία" σημαίνει υποστατικό σε κυβερνητικό οικισμό ή αλλού που ανεγέρθηκε από τη Δημοκρατία για σκοπούς στέγασης εκτοπισθέντων ή με επιχορήγηση της Δημοκρατίας.

"κυβερνητικός οικισμός" σημαίνει χώρο στον οποίο η Δημοκρατία έχει ανεγείρει κατοικίες για σκοπούς στέγασης εκτοπισθέντων, παθόντων ή άλλων προσώπων.

"Πρόεδρος" σημαίνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

"στεγαστική βοήθεια" σημαίνει:

(α) χρηματικό ποσό που χορηγείται σε αιτητή με βάση τα Σχέδια Α και Γ·

(β) παραχώρηση κυβερνητικού οικοπέδου και χρηματικού ποσού με βάση το Σχέδιο Β. ή

(γ) παραχώρηση οικιστικής μονάδας σε κυβερνητικό οικισμό με βάση το Σχέδιο Δ.

"επιδότηση ενοικίου» σημαίνει τη χορηγία που προέρχεται από το Ταμείο Επιδότησης Ενοικίου Εκτοπισθέντων και Παθόντων:

Νοείται ότι το Ταμείο αυτό από την 1η Ιανουαρίου 2006 ή και ενωρίτερα, αν αυτό καταστεί δυνατό, μεταφέρεται στο Υπουργείο Εσωτερικών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως:

Νοείται περαιτέρω ότι η επιδότηση ενοικίου δεν επηρεάζει την άσκηση του δικαιώματος για στεγαστική βοήθεια, όπως προβλέπεται στα (α)(β) και (γ) ανωτέρω.

"Σχέδιο" σημαίνει οποιοδήποτε από τα Σχέδια που ορίζονται στο άρθρο 8.

"τουρκόπληκτος” σημαίνει Ελληνοκύπριο που ήταν και εξακολουθεί να είναι ιδιοκτήτης κατοικίας η οποία κατέστη απροσπέλαστη πριν το 1974 συνέπεια των διακοινοτικών ταραχών, νοουμένου ότι δεν είναι ή δεν ήταν ιδιοκτήτης άλλης κατοικίας σε περιοχή ελεγχόμενη από τη Δημοκρατία.

"Υπηρεσία" σημαίνει την Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων του Υπουργείου Εσωτερικών. και

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.