Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ίδρυσης Ταμείου Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2005.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία.

2.  Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«αιτητής» σημαίνει φυσικό πρόσωπο, το οποίο υποβάλλει αίτηση για παροχή νομικής αρωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

«αξίες» σημαίνει δημόσια χρεόγραφα και/ή εταιρικούς τίτλους

«αστική αγωγή» σημαίνει πολιτική διαδικασία που αρχίζει με κλητήριο ένταλμα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο καθορίζεται σε Νόμο ή στους Δικαστικούς Θεσμούς που εκδίδονται με βάση τον εκάστοτε σε ισχύ περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο.

«αγώγιμο δικαίωμα» σημαίνει γεγονός, το οποίο δημιουργεί βάση για έγερση αστικής αγωγής ή πρωτογενούς διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

«δικαιούχος» σημαίνει πρόσωπο, στο οποίο η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι θα παρασχεθεί νομική αρωγή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

«δικηγόρος» σημαίνει πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο των δικηγόρων, το οποίο ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο.

«Ενημερωτικό δελτίο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο από τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο.

«Δικαστήριο» σημαίνει το επαρχιακό δικαστήριο που προβλέπεται στον περί Δικαστηρίων Νόμο?

«Επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή που καθιδρύεται με βάση το άρθρο 4.

«νομική αρωγή» σημαίνει το χρηματικό ποσό που χορηγείται για σκοπούς νομικής αντιπροσώπευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

«Ταμείο» σημαίνει το Ταμείο που ιδρύεται με βάση το άρθρο 3.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.

«χρηματιστηριακή εντολή» σημαίνει εντολή που δόθηκε για πώληση ή αγορά αξιών εισηγμένων ή προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 10.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
Ίδρυση και σκοπός του ταμείου.

3.  (1) Ιδρύεται ταμείο, καλούμενο «Ταμείο Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές» με σκοπό την εξασφάλιση και τη διάθεση χρηματικών ποσών για σκοπούς παροχής νομικής αρωγής σε επενδυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2)  Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται:

(α)από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το οποίο θα διατεθεί υπέρ αυτού αμέσως μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ποσό ύψους πεντακοσίων χιλιάδων λιρών Κύπρου (ΛΚ500.000)·

(β)από χρηματικά ποσά πoυ επιστρέφονται στο Ταμείο, μετά από ανάκτηση εξόδων εκ μέρους επιτυχόντος δικαιούχου σύμφωνα με το άρθρο 16 και

(γ) από κάθε άλλο ποσό που διατίθεται εκάστοτε υπέρ αυτού.

Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου.

4.  (1)  Καθιδρύεται Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου, η οποία αποτελείται από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) (α) Ένα μέλος και το αναπληρωματικό αυτού υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών μεταξύ λειτουργών της δημόσιας υπηρεσίας που υπηρετούν στο Υπουργείο Οικονομικών για να προεδρεύει,  ανάλογα,  της Επιτροπής.

(β) ένα πρόσωπο και το αναπληρωματικό αυτού  υποδεικνύεται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου μεταξύ των μελών του για να ενεργεί,  ανάλογα, ως μέλος.

(γ) ένα πρόσωπο και το αναπληρωματικό αυτού υποδεικνύεται από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου μεταξύ των μελών του για να ενεργεί,  ανάλογα,  ως μέλος:

Νοείται ότι τα αναπληρωματικά μέλη ασκούν καθήκοντα σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού μέλους, το οποίο αναπληρούν.

(3) Η Επιτροπή συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται από τον Πρόεδρο της και απαρτία αποτελούν  και τα τρία (3) μέλη αυτής ή/και τα αναπληρωματικά αυτών κατά, περίπτωση.

(4) Η Επιτροπή,  τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Άρθρου,  ρυθμίζει τη διαδικασία λειτουργίας της.

(5) Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

Εξουσίες Επιτροπής.

5.   (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες  για την εξασφάλιση της παροχής των ποσών της  νομικής αρωγής σε δικαιούχο.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Επιτροπή κέκτηται εξουσία να-

(α) Εξετάζει αιτήσεις επενδυτών που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους V, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα  Μέρη ΙII και IV και να αποφασίζει για τη χορήγηση νομικής αρωγής.

(β) Προβαίνει, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 17, στη χορήγηση χρηματικών ποσών σε αιτητές στους οποίους αποφασίζει ότι θα παράσχει νομική αρωγή.

Υποβολή ετήσιας έκθεσης.

6.   (1) Η Επιτροπή υποβάλλει στον Υπουργό, εντός πέντε μηνών από την ημερομηνία λήξης εκάστου οικονομικού έτους, ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων.

(2)  Η Επιτροπή κοινοποιεί την έκθεση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Φύλαξη και λογαριασμοί του Ταμείου.

7.   Το Ταμείο αποτελεί χωριστό ταμείο, το οποίο τελεί υπό τη φύλαξη του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας,  ο οποίος τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς και προβαίνει στις πληρωμές που εγκρίνονται από την Επιτροπή.

Προϋπολογισμός του Ταμείου.

8. (1)  Το Ταμείο έχει προϋπολογισμό,  ο οποίος καταρτίζεται κάθε χρόνο από την Επιτροπή και εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2)  Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του Ταμείου για κάθε οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

(3)  Οι λογαριασμοί του Ταμείου καταρτίζονται το αργότερο μέχρι την 30η  Απριλίου του αμέσως επομένου οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται και ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(4)  Η Επιτροπή αποστέλλει στον Υπουργό αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης των λογαριασμών που ελέγχθηκαν μαζί με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για την κατάσταση αυτή.

(5)  Αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης των λογαριασμών του Ταμείου και της σχετικής έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας κατατίθεται από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Διάλυση του Ταμείου.

9.  (1)  Το Ταμείο διαλύεται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου νοουμένου ότι δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε απαίτηση ή προσφυγή εναντίον του.

(2)  Κατά τη διάλυση του Ταμείου, κάθε χρηματικό ποσό που ανήκει στο Ταμείο και κάθε ποσό που είναι δυνατό να οφείλεται υπέρ του Ταμείου περιέρχεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(3)  Οποιαδήποτε δικαιώματα του Ταμείου,  τα οποία τυχόν υφίστανται ή προκύπτουν μετά τη διάλυση αυτού περιέρχονται στη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
Διαδικασίες για τις οποίες χορηγείται νομική αρωγή.

10.  Νομική αρωγή παρέχεται στην έκταση και υπό τους όρους που διαλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο σε σχέση με τις ακόλουθες διαδικασίες:

(α) Για αστικές αγωγές,  οι οποίες έχουν εγερθεί και εκκρεμούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ή οι οποίες θα εγερθούν ενώπιον δικαστηρίου εναντίον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, με τις οποίες ο ενάγων ή ο αιτητής αξιώνει:

(i)Θεραπεία που προβλέπεται ή προβλεπόταν στον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο και στους κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς κατά τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 1999 μέχρι την 30η Ιουνίου 2001.

(ii)Θεραπεία σε σχέση με αγώγιμο δικαίωμα που δημιουργήθηκε από αγορά ή αποδοχή αγοράς ή από πώληση ή προσφορά προς πώληση αξιών που διενεργήθηκε κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1999 μέχρι την 30η Ιουνίου 2001, με την  προοπτική ή και με παραστάσεις εισαγωγής των εν λόγω αξιών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή σε σχέση με αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή σε σχέση με  εκτέλεση ή μη εκτέλεση ή εσφαλμένη εκτέλεση χρηματιστηριακής εντολής ή ως αποτέλεσμα παραπλανητικών ή εσφαλμένων δηλώσεων εμπεριεχομένων σε ενημερωτικό δελτίο ή σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο εν σχέσει με τις πιο πάνω πράξεις. και

(2)στις οποίες το διεκδικούμενο ποσό για όλες τις αιτίες αγωγής υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (Λ.Κ.2.000) αλλ’ όχι τις πενήντα χιλιάδες λίρες Κύπρου (Λ.Κ.50.000),  εξαιρουμένων απαιτήσεων για τόκους.

Προϋποθέσεις χορήγησης νομικής αρωγής.

11.  Παρέχεται νομική αρωγή στην έκταση και υπό τους όρους που διαλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο, οι οποίοι συντρέχουν σωρευτικά:

(1)Ο αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο. και

(2)η Επιτροπή κρίνει, από το περιεχόμενο της αίτησής του και από οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή πληροφορίες κρίνει αναγκαίο να ζητήσει, ότι:

(α)η εν γένει οικονομική κατάστασή του δεν του επιτρέπει να εξασφαλίσει νομική αντιπροσώπευση. και

(β)το οικογενειακό εισόδημα του  από εργασία ή άλλες πηγές δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ.20,000 ετησίως.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
Έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

12.  (1)  Η αίτηση για χορήγηση νομικής αρωγής υποβάλλεται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2)  Η αίτηση περιλαμβάνει δήλωση για γεγονότα, στοιχεία και πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν την Επιτροπή στη λήψη απόφασης.

(3)  Η αίτηση δύναται επιπρόσθετα να περιλαμβάνει έκθεση με γεγονότα που να δικαιολογούν την έγερση αστικής αγωγής για τους σκοπούς του άρθρου 10 καθώς και για το διεκδικούμενο με αγωγή, ποσό.

Λήψη και γνωστοποίηση απόφασης.

13.  (1)  Η Επιτροπή  λαμβάνει απόφαση για τη χορήγηση νομικής αρωγής σε αιτητή δυνάμει του παρόντος Νόμου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

(2)  Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση δεν επαρκούν για να ληφθεί απόφαση, δύναται να ζητήσει την κατάθεση επιπρόσθετων στοιχείων από τον αιτητή:

Νοείται ότι εν πάση περιπτώσει η Επιτροπή υποχρεούται να λάβει απόφαση για τη χορήγηση ή μη νομικής αρωγής σε αιτητή και να του τη γνωστοποιήσει το αργότερο εντός δύο μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Καθορισμός ποσού νομικής αρωγής.

14.  (1)  Η Επιτροπή όταν λάβει απόφαση ότι ο αιτητής δικαιούται νομικής αρωγής δυνάμει του παρόντος Νόμου χορηγεί σε αυτόν το αντίστοιχο ποσό αναλόγως του ύψους του διεκδικουμένου ποσού αγωγής, σύμφωνα με το  Παράρτημα Α.

(2)  Η καταβολή  του ποσού της νομικής αρωγής γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την προσκόμιση στην Επιτροπή από το δικαιούχο ή τον δικηγόρο του, πιστοποιημένου αντίγραφου της καταχωρηθείσας αστικής αγωγής και η  δεύτερη με την προσκόμιση από το δικαιούχο ή το δικηγόρο του βεβαίωσης ότι η ακρόαση της υπόθεσης στην οποία αφορά η νομική αρωγή έχει αρχίσει.

Ανάκληση απόφασης.

15.  Η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει την απόφαση για χορήγηση νομικής αρωγής όταν διαπιστώσει ουσιαστική αλλαγή των δεδομένων του δικαιούχου, οπότε ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο το ποσό που του καταβλήθηκε για σκοπούς νομικής αρωγής.

ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Επιστροφή καταβληθέντος ποσού σε περίπτωση ανάκτησης εξόδων.

16.  Σε περίπτωση που το δικαστήριο επιδικάζει έξοδα υπέρ  επιτυχόντος δικαιούχου και  εφόσον τα επιδικασθέντα έξοδα ανακτώνται από  αυτόν, οποιοδήποτε ποσό κατεβλήθη σε δικαιούχο για σκοπούς νομικής αρωγής επιστρέφεται στο Ταμείο.

Αδικήματα και ποινές.

17.  (1)  Πρόσωπο, το οποίο για να εξασφαλίσει νομική αρωγή είτε για το ίδιο είτε για άλλο πρόσωπο με βάση τον παρόντα Νόμο προβαίνει, προφορικά ή γραπτά, σε ψευδή δήλωση ή παράσταση ή αποκρύπτει ουσιώδες γεγονός, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2)  Δικαστήριο, το οποίο σύμφωνα με το παρόν Άρθρο εκδίδει καταδικαστική απόφαση εναντίον προσώπου, δύναται επιπροσθέτως της επιβληθείσας ποινής να διατάξει το πρόσωπο αυτό να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό που του καταβλήθηκε για σκοπούς νομικής αρωγής.

Έκδοση Κανονισμών.

18.  Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ειδικότερα για τον καθορισμό του τύπου και του περιεχόμενου της αίτησης και της δήλωσης αντίστοιχα που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 12.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

(Άρθρο 14)

 

Διεκδικούμενο ποσό αγωγής(άνευ τόκων) Ποσό Νομική Αρωγής
Από Λ.Κ.2.000 – Λ.Κ.5.000 Λ.Κ.500
Από Λ.Κ.5.001 – Λ.Κ.25.000 Λ.Κ.1.000
Από Λ.Κ.25.001 – Λ.Κ.50.000 Λ.Κ.2.000
Σημείωση
2 του Ν. 130(Ι)/2017Κατάργηση

Ο περί της Ίδρυσης Ταμείου Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2005, καταργείται.