Φύλαξη και λογαριασμοί του Ταμείου.

7.   Το Ταμείο αποτελεί χωριστό ταμείο, το οποίο τελεί υπό τη φύλαξη του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας,  ο οποίος τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς και προβαίνει στις πληρωμές που εγκρίνονται από την Επιτροπή.