Υποβολή ετήσιας έκθεσης.

6.   (1) Η Επιτροπή υποβάλλει στον Υπουργό, εντός πέντε μηνών από την ημερομηνία λήξης εκάστου οικονομικού έτους, ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων.

(2)  Η Επιτροπή κοινοποιεί την έκθεση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.