Εξουσίες Επιτροπής.

5.   (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες  για την εξασφάλιση της παροχής των ποσών της  νομικής αρωγής σε δικαιούχο.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Επιτροπή κέκτηται εξουσία να-

(α) Εξετάζει αιτήσεις επενδυτών που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους V, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα  Μέρη ΙII και IV και να αποφασίζει για τη χορήγηση νομικής αρωγής.

(β) Προβαίνει, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 17, στη χορήγηση χρηματικών ποσών σε αιτητές στους οποίους αποφασίζει ότι θα παράσχει νομική αρωγή.