Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου.

4.  (1)  Καθιδρύεται Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου, η οποία αποτελείται από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) (α) Ένα μέλος και το αναπληρωματικό αυτού υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών μεταξύ λειτουργών της δημόσιας υπηρεσίας που υπηρετούν στο Υπουργείο Οικονομικών για να προεδρεύει,  ανάλογα,  της Επιτροπής.

(β) ένα πρόσωπο και το αναπληρωματικό αυτού  υποδεικνύεται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου μεταξύ των μελών του για να ενεργεί,  ανάλογα, ως μέλος.

(γ) ένα πρόσωπο και το αναπληρωματικό αυτού υποδεικνύεται από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου μεταξύ των μελών του για να ενεργεί,  ανάλογα,  ως μέλος:

Νοείται ότι τα αναπληρωματικά μέλη ασκούν καθήκοντα σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού μέλους, το οποίο αναπληρούν.

(3) Η Επιτροπή συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται από τον Πρόεδρο της και απαρτία αποτελούν  και τα τρία (3) μέλη αυτής ή/και τα αναπληρωματικά αυτών κατά, περίπτωση.

(4) Η Επιτροπή,  τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Άρθρου,  ρυθμίζει τη διαδικασία λειτουργίας της.

(5) Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.