Ίδρυση και σκοπός του ταμείου.

3.  (1) Ιδρύεται ταμείο, καλούμενο «Ταμείο Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές» με σκοπό την εξασφάλιση και τη διάθεση χρηματικών ποσών για σκοπούς παροχής νομικής αρωγής σε επενδυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2)  Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται:

(α)από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το οποίο θα διατεθεί υπέρ αυτού αμέσως μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ποσό ύψους πεντακοσίων χιλιάδων λιρών Κύπρου (ΛΚ500.000)·

(β)από χρηματικά ποσά πoυ επιστρέφονται στο Ταμείο, μετά από ανάκτηση εξόδων εκ μέρους επιτυχόντος δικαιούχου σύμφωνα με το άρθρο 16 και

(γ) από κάθε άλλο ποσό που διατίθεται εκάστοτε υπέρ αυτού.