Ερμηνεία.

2.  Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«αιτητής» σημαίνει φυσικό πρόσωπο, το οποίο υποβάλλει αίτηση για παροχή νομικής αρωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

«αξίες» σημαίνει δημόσια χρεόγραφα και/ή εταιρικούς τίτλους

«αστική αγωγή» σημαίνει πολιτική διαδικασία που αρχίζει με κλητήριο ένταλμα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο καθορίζεται σε Νόμο ή στους Δικαστικούς Θεσμούς που εκδίδονται με βάση τον εκάστοτε σε ισχύ περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο.

«αγώγιμο δικαίωμα» σημαίνει γεγονός, το οποίο δημιουργεί βάση για έγερση αστικής αγωγής ή πρωτογενούς διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

«δικαιούχος» σημαίνει πρόσωπο, στο οποίο η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι θα παρασχεθεί νομική αρωγή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

«δικηγόρος» σημαίνει πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο των δικηγόρων, το οποίο ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο.

«Ενημερωτικό δελτίο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο από τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο.

«Δικαστήριο» σημαίνει το επαρχιακό δικαστήριο που προβλέπεται στον περί Δικαστηρίων Νόμο?

«Επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή που καθιδρύεται με βάση το άρθρο 4.

«νομική αρωγή» σημαίνει το χρηματικό ποσό που χορηγείται για σκοπούς νομικής αντιπροσώπευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

«Ταμείο» σημαίνει το Ταμείο που ιδρύεται με βάση το άρθρο 3.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.

«χρηματιστηριακή εντολή» σημαίνει εντολή που δόθηκε για πώληση ή αγορά αξιών εισηγμένων ή προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 10.