Συνοπτικός τίτλος.

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ίδρυσης Ταμείου Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2005.