Προϋπολογισμός του Ταμείου.

8. (1)  Το Ταμείο έχει προϋπολογισμό,  ο οποίος καταρτίζεται κάθε χρόνο από την Επιτροπή και εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2)  Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του Ταμείου για κάθε οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

(3)  Οι λογαριασμοί του Ταμείου καταρτίζονται το αργότερο μέχρι την 30η  Απριλίου του αμέσως επομένου οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται και ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(4)  Η Επιτροπή αποστέλλει στον Υπουργό αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης των λογαριασμών που ελέγχθηκαν μαζί με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για την κατάσταση αυτή.

(5)  Αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης των λογαριασμών του Ταμείου και της σχετικής έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας κατατίθεται από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.