Διάλυση του Ταμείου.

9.  (1)  Το Ταμείο διαλύεται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου νοουμένου ότι δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε απαίτηση ή προσφυγή εναντίον του.

(2)  Κατά τη διάλυση του Ταμείου, κάθε χρηματικό ποσό που ανήκει στο Ταμείο και κάθε ποσό που είναι δυνατό να οφείλεται υπέρ του Ταμείου περιέρχεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(3)  Οποιαδήποτε δικαιώματα του Ταμείου,  τα οποία τυχόν υφίστανται ή προκύπτουν μετά τη διάλυση αυτού περιέρχονται στη Δημοκρατία.