Διαδικασίες για τις οποίες χορηγείται νομική αρωγή.

10.  Νομική αρωγή παρέχεται στην έκταση και υπό τους όρους που διαλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο σε σχέση με τις ακόλουθες διαδικασίες:

(α) Για αστικές αγωγές,  οι οποίες έχουν εγερθεί και εκκρεμούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ή οι οποίες θα εγερθούν ενώπιον δικαστηρίου εναντίον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, με τις οποίες ο ενάγων ή ο αιτητής αξιώνει:

(i)Θεραπεία που προβλέπεται ή προβλεπόταν στον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο και στους κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς κατά τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 1999 μέχρι την 30η Ιουνίου 2001.

(ii)Θεραπεία σε σχέση με αγώγιμο δικαίωμα που δημιουργήθηκε από αγορά ή αποδοχή αγοράς ή από πώληση ή προσφορά προς πώληση αξιών που διενεργήθηκε κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1999 μέχρι την 30η Ιουνίου 2001, με την  προοπτική ή και με παραστάσεις εισαγωγής των εν λόγω αξιών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή σε σχέση με αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή σε σχέση με  εκτέλεση ή μη εκτέλεση ή εσφαλμένη εκτέλεση χρηματιστηριακής εντολής ή ως αποτέλεσμα παραπλανητικών ή εσφαλμένων δηλώσεων εμπεριεχομένων σε ενημερωτικό δελτίο ή σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο εν σχέσει με τις πιο πάνω πράξεις. και

(2)στις οποίες το διεκδικούμενο ποσό για όλες τις αιτίες αγωγής υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (Λ.Κ.2.000) αλλ’ όχι τις πενήντα χιλιάδες λίρες Κύπρου (Λ.Κ.50.000),  εξαιρουμένων απαιτήσεων για τόκους.