Προϋποθέσεις χορήγησης νομικής αρωγής.

11.  Παρέχεται νομική αρωγή στην έκταση και υπό τους όρους που διαλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο, οι οποίοι συντρέχουν σωρευτικά:

(1)Ο αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο. και

(2)η Επιτροπή κρίνει, από το περιεχόμενο της αίτησής του και από οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή πληροφορίες κρίνει αναγκαίο να ζητήσει, ότι:

(α)η εν γένει οικονομική κατάστασή του δεν του επιτρέπει να εξασφαλίσει νομική αντιπροσώπευση. και

(β)το οικογενειακό εισόδημα του  από εργασία ή άλλες πηγές δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ.20,000 ετησίως.