Λήψη και γνωστοποίηση απόφασης.

13.  (1)  Η Επιτροπή  λαμβάνει απόφαση για τη χορήγηση νομικής αρωγής σε αιτητή δυνάμει του παρόντος Νόμου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

(2)  Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση δεν επαρκούν για να ληφθεί απόφαση, δύναται να ζητήσει την κατάθεση επιπρόσθετων στοιχείων από τον αιτητή:

Νοείται ότι εν πάση περιπτώσει η Επιτροπή υποχρεούται να λάβει απόφαση για τη χορήγηση ή μη νομικής αρωγής σε αιτητή και να του τη γνωστοποιήσει το αργότερο εντός δύο μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.