Καθορισμός ποσού νομικής αρωγής.

14.  (1)  Η Επιτροπή όταν λάβει απόφαση ότι ο αιτητής δικαιούται νομικής αρωγής δυνάμει του παρόντος Νόμου χορηγεί σε αυτόν το αντίστοιχο ποσό αναλόγως του ύψους του διεκδικουμένου ποσού αγωγής, σύμφωνα με το  Παράρτημα Α.

(2)  Η καταβολή  του ποσού της νομικής αρωγής γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την προσκόμιση στην Επιτροπή από το δικαιούχο ή τον δικηγόρο του, πιστοποιημένου αντίγραφου της καταχωρηθείσας αστικής αγωγής και η  δεύτερη με την προσκόμιση από το δικαιούχο ή το δικηγόρο του βεβαίωσης ότι η ακρόαση της υπόθεσης στην οποία αφορά η νομική αρωγή έχει αρχίσει.