Ανάκληση απόφασης.

15.  Η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει την απόφαση για χορήγηση νομικής αρωγής όταν διαπιστώσει ουσιαστική αλλαγή των δεδομένων του δικαιούχου, οπότε ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο το ποσό που του καταβλήθηκε για σκοπούς νομικής αρωγής.