Επιστροφή καταβληθέντος ποσού σε περίπτωση ανάκτησης εξόδων.

16.  Σε περίπτωση που το δικαστήριο επιδικάζει έξοδα υπέρ  επιτυχόντος δικαιούχου και  εφόσον τα επιδικασθέντα έξοδα ανακτώνται από  αυτόν, οποιοδήποτε ποσό κατεβλήθη σε δικαιούχο για σκοπούς νομικής αρωγής επιστρέφεται στο Ταμείο.