Έκδοση Κανονισμών.

18.  Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ειδικότερα για τον καθορισμό του τύπου και του περιεχόμενου της αίτησης και της δήλωσης αντίστοιχα που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 12.